Truffelgaard Judith Evenaar

Leveringsvoorwaarden

 1. Algemeen

De leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle contracten, overeenkomsten en aanbiedingen. Ze gelden zoals erkend uiterlijk op het moment dat de bestelling wordt geplaatst of de levering wordt aanvaard.

 1. Leveringsverplichtingen

Bij extreme weerscondities zoals droogte, vorst of hagel of andere onvoorziene en buiten onze invloedssfeer liggende omstandigheden (overmacht), vragen wij Uw begrip voor het passend verlengen van de levertijd. De verkoper zal daarvan per ommegaande schriftelijk bericht geven aan de koper. De Truffelgaard behoudt zich het recht voor om in gedeelten te leveren. Indien planten te laat verzonden of afgeleverd worden door omstandigheden, waarvoor de verkoper wèl aansprakelijk kan worden gesteld, is de koper gerechtigd de overeenkomst te annuleren en zijn geleden schade op de verkoper te verhalen.

 1. Transportschade

Indien onze producten met duidelijke transportschade worden geleverd, vragen wij U dit direct bij de bezorger te melden en de Truffelgaard direct op de hoogte te stellen.

 1. Verzendkosten
  1. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de vermelde prijzen en zijn gebaseerd op het geselecteerde type verzending. De verzendkosten vloeien voort uit de respectievelijke aanbiedingen.
  2. Op afspraak kunt u de producten ook afhalen op de Generaal Foulkesweg 2-B, 6703 BR Wageningen en bij afhalen betalen. Houd er rekening mee dat de ophaaldatum vooraf moet worden afgesproken, zodat we de levering kunnen voorbereiden.
 1. Aansprakelijkheid
  1. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de groei of opbrengst van de geleverde planten.
  2. De verkoper staat in voor de soortechtheid van de door hem geleverde planten. Indien niet geheel of gedeeltelijk aan de eis van soortechtheid is voldaan kan de koper, mits voldoende beargumenteerd, aanspraak maken op: - hetzij herlevering binnen een groeiseizoen; - hetzij creditering van de (eventueel inmiddels betaalde) koopsom, vermeerderd met de gemaakte vrachtkosten. Bij conflicten over soortechtheid dient een ter zake kundig oordeel gevraagd te worden aan een deskundige op het gebied van sortiment.
  3. Indien er bij de levering van niet-soortechte planten die onverenigbaarheid veroorzaken sprake is van grove nalatigheid van de verkoper en de schade die de koper geleden heeft, aantoonbaar groter is dan het in lid b) bedoelde bedrag, kan de koper een hogere schadevergoeding eisen, inclusief de transportkosten.
  4. Voor gebreken in de door ons geleverde goederen, garandeert de Truffelgaard naar haar keuze, gratis reparatie of vervangende levering tot het einde van een jaar vanaf de datum van levering.
  5. Als de aanvullende prestatie door de Truffelgaard mislukt, kan de klant in principe, naar zijn keuze, een vermindering van de vergoeding (vermindering) of annulering van het contract (herroeping) vragen. In het geval van slechts een kleine contractbreuk, in het bijzonder slechts kleine gebreken, heeft de klant geen herroepingsrecht. Als de klant ervoor kiest om zich terug te trekken uit het contract vanwege een juridisch of materieel defect nadat de latere uitvoering is mislukt, heeft hij geen recht op aanvullende schadeclaims als gevolg van het defect. Kiest de klant voor compensatie na een mislukte aanvullende prestatie, dan blijven de goederen bij de klant als dit redelijk is voor hem. De vergoeding is beperkt tot het verschil tussen de aankoopprijs en de waarde van het defecte artikel. Dit is niet van toepassing als de Truffelgaard opzettelijk de contractbreuk heeft veroorzaakt.
  6. De Truffelgaard verkoopt en levert alleen levende planten. In het geval dat de planten doodgaan, of dat de plant te leiden heeft aan plagen, andere ziektes of andere tekortkomingen, draagt ​​de klant de bewijslast dat deze feiten niet te wijten zijn aan een onjuiste behandeling van de plant na de overdracht. In onze aanbiedingsbrief is de klant al uitvoerig geïnformeerd over de juiste verzorging van de planten.
 1. Verdere bepalingen rond aansprakelijkheid
  1. Indien na het sluiten van de koopovereenkomst, maar vóór afleveren blijkt, dat de gekochte partij geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan de kwaliteit en/of maten (zoals deze overeengekomen zijn door koper en verkoper) of in andere opzichten gebreken hebben, is de verkoper verplicht hiervan terstond na constatering schriftelijk mededeling te doen aan de koper.
  2. Indien minder dan een kwart van de gekochte partij niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en dit niet valt toe te rekenen aan de verkoper en hiervan tijdig melding is gemaakt conform lid 1, zal de koper de overeenkomst voor dat gedeelte zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter kunnen ontbinden.
  3. Indien een kwart of méér van de gekochte partij niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en dit niet valt toe te rekenen aan de verkoper en hiervan tijdig melding is gemaakt conform lid a), zal de koper de overeenkomst voor wat betreft de gehele partij zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter kunnen ontbinden of, na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de verkoper, de kosten van sorteren aan de verkoper in rekening brengen. Desgewenst kan de koper van de verkoper verlangen, dat deze het sorteerwerk verricht.
  4. De koper is gehouden binnen 6 werkdagen na ontvangst van het in lid a) bedoelde bericht, de verkoper schriftelijk mede te delen of hij de overeenkomst al of niet geheel of gedeeltelijk wil handhaven. De betreffende partij dient op de kwekerij gehouden te worden, totdat de verkoper de bovenbedoelde schriftelijke mededeling heeft ontvangen.
  5. Indien de gehele gekochte partij of een gedeelte daarvan niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en er sprake is van grove nalatigheid van de verkoper, heeft de koper het recht om te zijner keuze alsnog de nakoming van de overeenkomst of de ontbinding daarvan met schadeloosstelling schriftelijk te vorderen. Indien de gehele gekochte partij of een gedeelte daarvan niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en er géén sprake is van grove nalatigheid van de verkoper, maar de verkoper hiervan geen tijdige melding heeft gemaakt conform lid 1, heeft de koper het recht om te zijner keuze alsnog de nakoming van de overeenkomst, een andere gelijkwaardige partij, of de ontbinding van de overeenkomst met schadeloosstelling schriftelijk te vorderen.
  6. Aanspraken op schadevergoeding van de klant wegens een gebrek vervallen uiterlijk één jaar na levering van de goederen. Dit geldt niet als dit gebrek te wijten is aan grove nalatigheid.
  7. Aanspraken op schadevergoeding door de klant wegens gebrek aan of vanuit zijn oogpunt onvoldoende truffelopbrengst van de planten zijn uitgesloten.
  8. De Truffelgaard is niet aansprakelijk voor het ontstaan van gezondheidsklachten als gevolg van het consumeren van truffels die geoogst worden van de geleverde planten.
 1. Annulering

Indien op de koopovereenkomst kenbaar is gemaakt dat het op afroep gekochte bestemd is voor export naar een met name genoemd land, en de export naar dat land geen doorgang kan vinden door overheidsmaatregelen van algemene aard, fytosanitaire maatregelen, oorlogsomstandigheden, maatregelen daaruit voortvloeiend, of stakingen van algemene aard, waardoor vervoer naar dat land ten enenmale onmogelijk is, heeft de koper het recht de koop te annuleren, met inachtneming van de volgende termijn. De koper is verplicht uiterlijk 1 week na officiële publicatie van bovenstaande omstandigheden de verkopende partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

 1. Geschillen
 2. Alle geschillen, ook die welke slechts door één van beide partijen als geschil worden beschouwd met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze handelsvoorwaarden van toepassing zijn, de daaruit voortvloeiende overeenkomsten of deze handelsvoorwaarden zelf, worden beslecht bij wijze van arbitrage door een nader aan te wijzen Scheidsgerecht.

 1. Slotbepalingen
  1. Nederlands recht is van toepassing met uitzondering van het uniforme VN-kooprecht.
  2. De plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst is onze vestigingsplaats.
  3. Indien individuele bepalingen van het contract met de klant, inclusief onze algemene leveringsvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De geheel of gedeeltelijk ondoelmatige regeling moet worden vervangen door een regeling die de betekenis en het doel van de ondoelmatige regeling zo dicht mogelijk benadert.

Truffelgaard kan niet aansprakelijk gesteld worden voor informatie die anders dan de aangegeven doeleinden worden toegepast.

Alle voorlichting en informatie verstrekt door Truffelgaard is gegeven op basis van huidige kennis en ervaring. Truffelgaard is niet verantwoordelijk voor het niet geven of toepassen van informatie die bij het bedrijf nog niet bekend is.